Actualization of Potential Life Experience in Normal Aging

Abstract

The paper search mechanisms for maintaining personality well-being at the stage of late ontogenesis, which is important for neuropsychology, gerontology and psychology. The authors analyze the preserved cognitive resource, acquired at the previous age stages, as a resource for life experience mobilization and providing a
definite level of intellectual and mental indicators in normal aging. The experience proves that preserved self-regulating abilities in elderly are the main condition of actualizing life experience potential. Specially organized environment in thematic art-groups providing the process of goal-oriented activity and adequate interpersonal
interaction is viewed as a determining factor of life experience implementation. The dynamics of viability components reflecting sustainable strategies of self-regulation is investigated and the results of this investigation are presented.Keywords: potential life experience, normal aging, viability, cognitive resource.

References
[1] Aleksandrova, M.D. (1974) Problemy sotsialnoy i psikhologicheskoy gerontologii [Problems of Social and Psychological Gerontology]. – L.:LSU Ed. House. – 135 p.


[2] Ananiev, B.G. (2010) Chelovek kak predmet poznaniya [Man as Subject of Cognition]. 3d ed. – SPb.: Piter. – 288 p.


[3] Yermolaeva, M.V. (2007) Zhiznennyi opyt kak kriteriy lichnostnogo razvitiya v starosti [Life Experience as Criterion of Personality Development in Old Age Period] // Mir psikhologii [World of Psychology]. № 3. – Pp. 145 – 152.


[4] Stern, Y. (2009) Cognitive reserve // Neuropsychologia. Vol. 47. – N 10. – Pp. 2015 – 2028.


[5] Strizhitskaya, O.Yu. (2016) Kognitivnyi rezerv kak psikhologicheskiy i psikhofiziologicheskiy resurs v period stareniya [Cognitive Reserve as Psychological and Psychophysiological Resource in the Period of Aging] // Bulletin of SPb. University. Ser. 16 Psychology. Pedagogy. Ed. 2. Pp. 79 – 87.


[6] Тatenko, V.O. (1995) Subjekt psikhicheskoy aktivnosti: poisk novoy paradigmy [Subject of Mental Activity: Search for a New Paradigm] // Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal]. V. 16. – № 3. – Pp. 23 – 34.


[7] Bodalyov, А.А. (1998) Akme – effekt sotsialnogo osushchestvleniya v protsesse sotsializatsii I individualizatsii vzroslogo cheloveka [Acme – Effect of Social Implementation in the Process of Socialization and Individualization of an Adult] // Mir psikhologii [World of Psychology]. № 1. – Pp. 59 – 65.


[8] Erikson E.H. (1982) The life cycle completed. – New York, N.Y.: Norton.


[9] Leontiev, D.A. (2011) Novye orientiry ponimaniya lichnosti v psikhologii: ot neobkhodimogo k vozmozhnomu [New Landmarks of Understanding Personality in Psychology: from the Necessary to the Possible] / Lichnostnyi potentsial: structura i diagnostika [Personality potential: Structure and Diagnostics] / under ed. of D.A.
Leontiev. – М.: Smysl, 2011. – Pp. 12 – 41.


[10] Antsyferova, L.I. (2001) Psikhologiya starosti: osobennosti razvitiya psikhologii lichnosti v period pozdney zrelosti [Psychology of Old Age Period: Peculiarities of Personality Psychology Development in the Period of Late Maturity] // Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal]. V. 22. – №3. – Pp.86 – 99.


[11] Korsakova, N.K., Balashova, Ye.Yu., Roshchina, I.F. (2009) Ekspress-metodika otsenki kognitivnykh funktsiy pri starenii [Express-methodology of assessing cognitive functions during aging] // Psikhologicheskie is sledovaniya [Psychological Research]: Electronic Scientific Journal. N 3(5). Retrieved from URL: http://psystudy.
ru (дата обpащения: 30.07.2012).


[12] Leontiev, D.A., Rasskazova, Ye.I. (2006) Test zhiznestoykosti [Vitality Test] – М.: Smysl, 2006. – 63 p.


[13] Chueva, Ye.N. (2005) Psikhologicheskie usloviya konstruktivnogo razvitiya lichnosti v period zrelosti [Psychological Conditions of Personality Constructive Development in the Period of Maturity]. Petropavlovsk-Kamchatskiy: Ed. House of KamSU. – 186 p.


[14] Naumova, V.A. (2014) Optimizatsiya lichnostnogo resursa na etape pozdney zrelosti [Optimization of Personality Resource at the Stage of Late Maturity]. PetropavlovskKamchatskiy: Vius Bering Kamchatka State University. 284 p.


[15] Kopytin, A.I. (2010) Sistemnaya art-terapiya: teoreticheskoe obosnovanie, metodologiya primeneniya, lechebno-reabilitatsionnye i destigmatiziruyushchie effekty [System Art-Therapy: Theoretical Justification, Methodology of Application, Medical-Rehabilitation and Destigmatizing Effects]: Diss. …Doctor of Medical
Sciences. – SPb. – 311 p.


[16] Vygotskiy, L.S. (1960) Razvitie vysshikh psikhicheskikh funktsiy [Development of Higher Mental Functions]. М.: Ed. House APS RSFSR. – 500 p.


[17] Vasilyuk, F.E. (2008) Struktura i spetsifika teoriy ponimayushchey psikhoterapii [Structure and Specificity of Empathic Psychotherapy] // Moskovskiy Psikhoterapevticheskiy Zhurnal [Moscow Psychotherapeutic Journal]. № 1. – Pp. 5 – 35.


[18] Elkin, V.M. (2005) Teatr tsveta i melodii vashikh strastey. Tsvetovaya psikhologiya i psikhoterapiya shedevrami iskusstva. Garmonizatsiya tsvetovykh program zhizni i vashi taynye sposobnosti [Theatre of Colour and Melodies of Your Desires. Colour Psychology and Psychotherapy by Means of Art Masterpieces. Harmonization of Colour Programs of Life and Your Secret Abilities]. – SPb.: EH Petropolis. – 292 p.


[19] Kopytin, A.I., Platts, J. (2009) Rukovodstvo po fototerapii [Manual on Phototherapy]. – М.: Kogito-Tsentr. – 184 p.


[20] Kopytin, A.I., Kort, B. (2011) Tekhniki telesno-orientirovannoy art-terapii [Techniques of Body-Oriented Art-Therapy]. – М.: Psikhoterapiya [Psychotherapy]. – 128 p.


[21] Kotova, I.B., Groza, I.V. (2012) Zhizntnnyi resurs lichnosti kak psikhologicheskoe uslovie pozitivnogo mirooshchushcheniya [Peronality Life Resource as Psychological Condition of Positive World Perception] // Prikladnaya psikhologiya i psikhoanaliz [Applied Psychology and Psychoanalysis]: Electronic Scientific Journal. – №2. Retrieved from URL: http: ppip.idnk.ru

[22] Hess T.M., O’Brien E.L., Voss P., Kornadt A.E., Rothermund K., Fung H. H., Popham L.E. (2017) Context influences on the relationship between views of aging and subjective age: The moderating role of culture and domain of functioning // Psychology And Aging. – Vol. 32, № 5. – Pp. 419-431. doi:10.1037/pag0000181.


[23] Shmidt, V.V. (2002) Periodizatsiya psikhicheskogo razvitiya v metodologii psikhologicheskogo issledovaniya [Periodization of Mental Development in the Methodology of Psychological Research] // Psikhologiya zrelosti i stareniya [Psychology of Maturity and Aging]. – №1. – Pp. 6 – 17.


[24] Selivanov, V.V. (2003) Myslenie v lichnostnom razvitii subjekta [Thinking in Personality Development of the Subject]. – Smolensk. Universum. – 311 p.


[25] Barulli D., Stern Y. (2013) Effi ciency, capacity, compensation, maintenance, plasticity: emerging concepts in cognitive reserve // Trends in Cognitive Sciences. – Vol. 17. – N 10. – Pp. 502–509.


[26] Rasskazova, Ye.I., Leontiev, D.A. (2011) Zhiznestoykoct kak sostavlyayushchaya lichnostnogo potentsiala [Viabiliyty as a Constituent of Personality Potential] / Lichnostnyi potentsial: structura i diagnostika [Personality Potential: Structure and Diagnostics] / ed. by D.A. Leontiev. – М.: Smysl, 2011. – Pp. 131 – 177.