Adryani Nasution, V., Ayuningtias, N. and ., J. (2022) “A Dysphemism Behind the COVID-19 Phenomenon”, KnE Social Sciences, 7(17), p. 10‒25. doi: 10.18502/kss.v0i0.12301.