Vladimirova, Natalya, Yevgeniya Kolmakova, Yevgeniy Mezentsev, Liliya Mosienko, and Natalya Solomina. 2020. “Carnivalization As a Way of Transmitting Socio-Cultural Experience in the Era of Post-Literacy”. KnE Social Sciences 4 (2), 212–226. https://doi.org/10.18502/kss.v4i2.6336.