Palimbo, Adriana, Anggrita Sari, Dede Mahdiyah, and Dwi Sogi S. Redjeki. 2023. “The Cultural Habits and Traditions During Pregnancy and After Childbirth of the Banjar Tribe in South Kalimantan: Semi-Qualitative Descriptive”. KnE Social Sciences 8 (9), 1015–1024. https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13415.