Yu, Lu, He Gang, Yi Xin, Zheng Qilin, and Peng Jing. 2022. “Research Progress of the International Carbon Tariff: A Review”. KnE Social Sciences 7 (17), 70–82. https://doi.org/10.18502/kss.v0i0.12309.