SUSILOWATI, I.; HISHAM MOHD KAMAL, M.; ROKHANIYAH, H.; MUNZILIN, K. The Islamic Law of War: A Case Study. KnE Social Sciences, v. 9, n. 3, p. 753–766, 11 Jan. 2024.