Adryani Nasution, V., Ayuningtias, N., & ., J. (2022). A Dysphemism Behind the COVID-19 Phenomenon. KnE Social Sciences, 7(17), 10‒25. https://doi.org/10.18502/kss.v0i0.12301