(1)
Anastasiya, B.; Svetlana, M.; Nadezhda, Z. The Significance of Art Mediation in Bridging the Communication Gaps. KSS 2020, 4, 374–389.