(1)
Adryani Nasution, V.; Ayuningtias, N.; ., J. A Dysphemism Behind the COVID-19 Phenomenon. KSS 2022, 7, 10‒25.