(1)
Ridhoi, R.; Faisol Hadi, A.; Hudiyanto , R. Traditional Flood Mitigation by the Indigenous People of Sampang Madura. KSS 2022, 7, 139–153.