(1)
Ubaidillah, Z.; Karisma Rosul, R.; Ilmiasih, R. Benson’s Relaxation Techniques to Improve Sleep Quality in Diabetes Mellitus Patients. Kme 2023, 3, 343–356.