[1]
V. I. Zhuchkov, A. V. Sychev, O. V.- movich Zayakin, and L. I. Leontiev, “The Using of Technogenic Waste from Ferroalloy Production”, Kms, vol. 6, no. 1, pp. 451–455, Dec. 2020.