[1]
V. Ya. Dashevskii, A. A. Aleksandrov, V. I. Zhuchkov, I. LeontˋevL., and A. G. Kanevskii, “Recycling of Waste Slag Upon Production of Manganese Ferroalloys”, Kms, vol. 6, no. 1, pp. 46–50, Dec. 2020.