[1]
V. Yakovlevich Dashevsky, V. Ivanovich Zhuchkov, and L. Igorevich Leontiev, “Manganese Ferroalloys of Russia”, Kms, vol. 5, no. 1, pp. 54–69, Mar. 2019.