Yakovlevich Dashevsky, V., Ivanovich Zhuchkov, V. and Igorevich Leontiev, L. (2019) “Manganese Ferroalloys of Russia”, KnE Materials Science, 5(1), pp. 54–69. doi: 10.18502/kms.v5i1.3952.