Zhuchkov, Vladimir Ivanovich, Alexandr Vladimirovich Sychev, Oleg Vadi- movich Zayakin, and Leopold Igorevich Leontiev. 2020. “The Using of Technogenic Waste from Ferroalloy Production”. KnE Materials Science 6 (1), 451–455. https://doi.org/10.18502/kms.v6i1.8124.