Melchakov, S Yu, V G Smirnova, V P Ermakovav, V V Kataev, L A Marshuk, I V Nekrasov, and O Yu Sheshukov. 2019. “Method of Changing the Structure of Cast Fe–Al Alloys By Inputting Titanium-Containing Modifiers”. KnE Materials Science 5 (1), 231–238. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3972.