Yakovlevich Dashevsky, V, V Ivanovich Zhuchkov, and L Igorevich Leontiev. 2019. “Manganese Ferroalloys of Russia”. KnE Materials Science 5 (1), 54–69. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3952.