ZHUCHKOV, V. I.; SYCHEV, A. V.; ZAYAKIN, O. V.- MOVICH; LEONTIEV, L. I. The Using of Technogenic Waste from Ferroalloy Production. KnE Materials Science, v. 6, n. 1, p. 451–455, 31 Dec. 2020.