MELCHAKOV, S. Y.; SMIRNOVA, V. G.; ERMAKOVAV, V. P.; KATAEV, V. V.; MARSHUK, L. A.; NEKRASOV, I. V.; SHESHUKOV, O. Y. Method of Changing the Structure of Cast Fe–Al Alloys By Inputting Titanium-containing Modifiers. KnE Materials Science, v. 5, n. 1, p. 231–238, 17 Mar. 2019.