YAKOVLEVICH DASHEVSKY, V.; IVANOVICH ZHUCHKOV, V.; IGOREVICH LEONTIEV, L. Manganese Ferroalloys of Russia. KnE Materials Science, v. 5, n. 1, p. 54–69, 17 Mar. 2019.