Zhuchkov, V. I., Leontiev, L. I., Sychev, A. V., Dashevsky, V. Y., & Zayakin, O. V. (2020). The Waste of the Ferroalloy Production in Russia. KnE Materials Science, 6(1), 456–461. https://doi.org/10.18502/kms.v6i1.8125