Zhuchkov, V. I., Sychev, A. V., Zayakin, O. V.- movich, & Leontiev, L. I. (2020). The Using of Technogenic Waste from Ferroalloy Production. KnE Materials Science, 6(1), 451–455. https://doi.org/10.18502/kms.v6i1.8124