Ya. Dashevskii, V., A. Aleksandrov, A., I. Zhuchkov, V., I. LeontˋevL., & G. Kanevskii, A. (2020). Recycling of Waste Slag Upon Production of Manganese Ferroalloys. KnE Materials Science, 6(1), 46–50. https://doi.org/10.18502/kms.v6i1.8042