Melchakov, S. Y., Smirnova, V. G., Ermakovav, V. P., Kataev, V. V., Marshuk, L. A., Nekrasov, I. V., & Sheshukov, O. Y. (2019). Method of Changing the Structure of Cast Fe–Al Alloys By Inputting Titanium-containing Modifiers. KnE Materials Science, 5(1), 231–238. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3972