Vladimirovich Sychev, A., Ivanovich Zhuchkov, V., Alekseevna Salina, V., & Nikolaevich Kel′, I. (2019). The Reduction of Boron By Silicothermal Method. KnE Materials Science, 5(1), 126–133. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3968