Yakovlevich Dashevsky, V., Ivanovich Zhuchkov, V., & Igorevich Leontiev, L. (2019). Manganese Ferroalloys of Russia. KnE Materials Science, 5(1), 54–69. https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3952