(1)
Zhuchkov, V. I.; Leontiev, L. I.; Sychev, A. V.; Dashevsky, V. Y.; Zayakin, O. V. The Waste of the Ferroalloy Production in Russia. Kms 2020, 6, 456–461.