(1)
Zhuchkov, V. I.; Sychev, A. V.; Zayakin, O. V.- movich; Leontiev, L. I. The Using of Technogenic Waste from Ferroalloy Production. Kms 2020, 6, 451–455.