(1)
Potapov, A.; Karimov, K.; Mazannikov, M.; Shishkin, V.; Zaykov, Y. Opening of Nitride Spent Nuclear Fuel. Kms 2020, 6, 438–445.