(1)
Ya. Dashevskii, V.; A. Aleksandrov, A.; I. Zhuchkov, V.; I. LeontˋevL.; G. Kanevskii, A. Recycling of Waste Slag Upon Production of Manganese Ferroalloys. Kms 2020, 6, 46–50.