(1)
Ordabayeva, A.; Meiramov, M.; Khrupov, V. Phenol Extraction from Schistous Tar of Shubarkol Deposit. Kms 2020, 6, 42–45.