(1)
Vladimirovich Sychev, A.; Ivanovich Zhuchkov, V.; Vadimovich Zayakin, O. Stabilization of Self-Slaking Slags from Ferroalloy Production. Kms 2019, 5, 285–290.