(1)
Melchakov, S. Y.; Smirnova, V. G.; Ermakovav, V. P.; Kataev, V. V.; Marshuk, L. A.; Nekrasov, I. V.; Sheshukov, O. Y. Method of Changing the Structure of Cast Fe–Al Alloys By Inputting Titanium-Containing Modifiers. Kms 2019, 5, 231–238.