(1)
Shatokhin, I. M.; Ziatdinov, M. K.; Smirnov, L. A.; Manashev, I. R. Nitrided Ferroalloy Production By Metallurgical SHS Process: Scientific Foundations and Technology. Kms 2019, 5, 191–206.