(1)
Vladimirovich Sychev, A.; Ivanovich Zhuchkov, V.; Alekseevna Salina, V.; Nikolaevich Kel′, I. The Reduction of Boron By Silicothermal Method. Kms 2019, 5, 126–133.