(1)
Yakovlevich Dashevsky, V.; Ivanovich Zhuchkov, V.; Igorevich Leontiev, L. Manganese Ferroalloys of Russia. Kms 2019, 5, 54–69.