(1)
Ivanovich Zhuchkov, V.; Igorevich Leontiev, L.; Yakovlevich Dashevsky, V. Situation and Development of Ferroalloy Metallurgy in Russia. Kms 2019, 5, 1–14.