[1]
Yakovlevich Dashevsky, V., Ivanovich Zhuchkov, V. and Igorevich Leontiev, L. 2019. Manganese Ferroalloys of Russia. KnE Materials Science. 5, 1 (Mar. 2019), 54–69. DOI:https://doi.org/10.18502/kms.v5i1.3952.