[1]
O. Razumnikova, E. Khoroshavtseva, and A. Yashanina, “Association between Emotional Intelligence and Hemispheric Activity Asymmetry”, KLS, vol. 4, no. 8, pp. 754–762, Nov. 2018.