Fedorov , N., Soloviev, N. and Gak, Y. (2021) “Safety Analysis of Freshwater Fish”, KnE Life Sciences, 6(3), pp. 132–140. doi: 10.18502/kls.v0i0.8927.