P. Serdyukova , Yana, Olga G. Komkova, Aleksey S. Venetsianskiy, Elena L. Matveeva, and Tatyana S. Skoba. 2021. “Development of Meat Snack Production Technology Using Herbal Ingredients”. KnE Life Sciences 6 (3), 958–964. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.9034.