N. Polozyuk, Olga, Nikolai A. Svyatogorov, Evgeny S. Polozyuk, and Alexandra E. Svyatogorova. 2021. “The Effect of Point Mutations in the RYR-1 Gene on the Physicochemical Properties of Meat”. KnE Life Sciences 6 (3), 671–677. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.9003.