Emelyanov , Alexey, Elena Levkovskaya, Vyacheslav Karatunov, Nikita Danilenko, and Dmitry Ovchinnikov. 2021. “Improvement of Pork Quality at Different Values of Pig Productivity”. KnE Life Sciences 6 (3), 116–122. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8925.