Fedorov , N., Soloviev, N., & Gak, Y. (2021). Safety Analysis of Freshwater Fish. KnE Life Sciences, 6(3), 132–140. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8927