Tyasi, T., Rashijane, L., Mokoena, K., Molabe, K., Mathapo, M., Hlokoe, R., Selala, L., Maswana, M., & Bila, L. (2022). Effects of Egg’s Weight on Egg Quality Traits of the Potchefstroom Koekoek Chicken Genotype. KnE Life Sciences, 404–411. https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.11825