(1)
P. Serdyukova , Y.; G. Komkova, O.; S. Venetsianskiy, A.; L. Matveeva, E.; S. Skoba, T. Development of Meat Snack Production Technology Using Herbal Ingredients. KLS 2021, 6, 958–964.