(1)
V. Pervenetskaya , M.; V. Fomenko, L.; V. Koshkarev, M. Sources of Arterial Vascularization of the Polar Owl’s Kidneys. KLS 2021, 6, 558–565.