(1)
Fedorov , N.; Soloviev, N.; Gak, Y. Safety Analysis of Freshwater Fish. KLS 2021, 6, 132–140.