(1)
Emelyanov , A.; Levkovskaya, E.; Karatunov, V.; Danilenko, N.; Ovchinnikov, D. Improvement of Pork Quality at Different Values of Pig Productivity. KLS 2021, 6, 116–122.